Diamond Nederland Ambacht

Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Diamond Nederland behoren te allen tijde aan ons, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Diamond Nederland is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van ons is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Diamond Nederland wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Diamond Nederland. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Diamond Nederland op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Diamond Nederland aan te passen en of te wijzigen.

Wij verrichten bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Wij aanvaarden voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Wij staan niet in voor de veiligheid van haar website.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Diamond Nederland uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Diamond Nederland. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Wij sluiten ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Wij zijn niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Diamond Nederland.

De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Diamond Nederland is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

©2018 Fashion Partners · Jewels & Watches Etage Trademart D403 · Utrecht ·Diamond Netherlands

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account