Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan dealeren aanbiedt;

Dealer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met fa. Diamond Nederland;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door fa.Diamond Nederland georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat dealer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de dealer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de dealer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de dealer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van fa. Diamond Nederland

Telefoonnummer 035 544 84 47
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
KvK nummer ………….. – BTW NR: .………B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van fa. Diamond Nederland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en dealer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de dealer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij fa. Diamond Nederland zijn in te zien en zij op verzoek van de dealer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van dezealgemene voorwaarden langs elektronische weg aan de dealer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de dealer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de dealer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de dealer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de dealer mogelijk te maken. Als fa. Diamond Nederland gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden fa. Diamond Nederland niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de dealer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs exclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de dealer te raadplegen is;
 • De wijze waarop de dealer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan fa. Diamond Nederland zich heeft onderworpen en de wijze waarop de dealer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • En de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de dealer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de dealer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt fa. Diamond Nederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de dealer de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft fa. Diamond Nederland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de dealer elektronisch kan betalen, zal fa. Diamond Nederland daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Fa. Diamond Nederland kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de dealer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien fa. Diamond Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Fa. Diamond Nederland zal bij het product of dienst aan de dealer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de dealer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van fa. Diamond Nederland waar de dealer met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de dealer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij fa. Diamond Nederland deze gegevens al aan de dealer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien fa. Diamond Nederland zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de dealer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de dealer. Tijdens deze termijn zal de dealer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan fa. Diamond Nederland retourneren, conform de door fa. Diamond Nederland verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Let op; Op maat bestelde artikelen dienen te allen tijde afgenomen te worden.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de dealer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de dealer zich richten naar de door fa. Diamond Nederland bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies per email.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de dealer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de dealer een bedrag betaald heeft, zal fa. Diamond Nederland dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de dealer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door fa. Diamond Nederland alleen worden uitgesloten indien fa. Diamond Nederland dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door fa. Diamond Nederland tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de dealer (w.o. Op maat gemaakte sieraden) ;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop fa. Diamond Nederland geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan fa. Diamond Nederland producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar fa. Diamond Nederland geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Fa. Diamond Nederland staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door fa. Diamond Nederland, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de dealer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van fa. Diamond Nederland jegens fa. Diamond Nederland kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Fa. Diamond Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de dealer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de dealer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De dealer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal fa. Diamond Nederland het bedrag dat de dealer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal fa. Diamond Nederland zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van fa. Diamond Nederland.

Artikel 12 – Betaling

Bestellingen worden geaccepteerd met betaling via een online betaling per iDEAL. Bij de verkoop van producten aan dealers mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de dealer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De dealer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan fa. Diamond Nederland te melden. In geval van wanbetaling van de dealer heeft fa. Diamond Nederland behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de dealer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

Fa. Diamond Nederland beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij fa. Diamond Nederland, nadat de dealer de gebreken heeft geconstateerd.

Bij fa. Diamond Nederland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door fa. Diamond Nederland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de dealer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Fa. Diamond Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 15 Persoonsgegevens

Fa. Diamond Nederland zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Fa. Diamond Nederland neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Fa. Diamond Nederland, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Links

De website van Fa. Diamond Nederland kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Fa. Diamond Nederland geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 18 Uw rechten

U kunt altijd aan Fa. Diamond Nederland vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Fa. Diamond Nederland vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Fa. Diamond Nederland zo spoedig mogelijk kan verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Fa. Diamond Nederland hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de dealer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de dealer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VOOR HET LAATST GEWIJZIGD OP 28 NOVEMBER 2014.
Telefoon 035 544 84 47| Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

©2018 Fashion Partners · Jewels & Watches Etage Trademart D403 · Utrecht ·Diamond Netherlands

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account